Gayrimenkul Hukuku

Dava Vekilliği Hizmetleri
 1. İşgal tazminatı ve Ecrimisil davaları
 2. Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i)  davaları
 3. Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
 4. İpotek ihtilaflarından doğan davalar
 5. İstihkak davaları
 6. İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
 7. Kamulaştırılma nedeniyle kamulaştırma bedelinin artırımı davaları
 8. Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
 9. Kira parasının  tespiti davaları
 10. İntifa,sükna ve hertürlü irtifak hakkı  davaları
 11. Tapu iptal ve tescil davaları
 12. Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi
 13. Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
 14. Kira alacağının takibi ve Tahliye davaları
Danışmanlık Hizmetleri
 1. Alım – satım sözleşmelerinin düzenlenmesi, incelenmesi
 2. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi ve bu husustaki ihtilaflara ilişkin davalar.
 3. Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık
 4. Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri  bakımından yıllık takipleri
 5. İpotek sözleşmelerinin düzenlenmesi
 6. İpotek ve rehin tesisi işlemleri
 7. İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 8. İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
 9. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 10. Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 11. Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
 12. Mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi
 13. Projelerin çevre ve imar mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 14. Satın almak veya satmak istediğiniz gayrimenkulleriniz için avukatlarımızın aracılık ve vekil hizmetleri
 15. Tapu ve Kadastro müdürlüklerindeki tüm  işlemlerin takibi
 16. Türkiye’deki gayrimenkullerinizin hukukçularımız vasıtasıyla hukuki güvenliğinin sağlanması için kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiralamada aracılık hizmetleri
 17. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere Gayrimenkul alım-satım öncesi risklerin analizi ile en aza indirilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti