İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İfla Hukuku; borçlunun borcunu ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi  durumunda devlet yardımıyla alacağın hangi yollarla tahsil edilebileceğini  gösteren  hukuk dalıdır.Alacaklının sahip olduğu hukuki haklar ,alacağınıhangi yollarla tahsil edeceği ve buyolları izlerken  atılması gereken adımların neler olduğu,borçlu tarafın ise tarafına açılan haksız takip ve başvurulan diğer yollarda sahip olduğu haklar ve izlemesi gereken yöntemlerin neler olduğu , her iki taraf(borçlu- alacaklı) için herhangi bir hak kaybı olmaması  için hukuki  destek vermekteyiz.

Konusu para ve teminat olan davalarda verilen kararların yerine getirilmesi ile çocuk teslimi ve tahliye gibi bir çok uyuşmazlığın çözümünde İcra ve İflas Hukuku’ na başvurulmaktadır. Günümüz koşullarında ekonomik krizin etkisiyle özellikle ticari ilişkilerde meydana gelen tahsilat güçlüğü bu hukuk alanına olan rağbeti artırmıştır. İcra konusunda tecrübeli ve uzman avukatlarımız ve icra takip memurlarımızla müvekkillerimizin sorunlarına çözümler üretmekteyiz. Aşağıda çalışma alanlarımızın bir kısmı yer almaktadır:

-Ticari ve şahsi alacakların tahsili ile ilgili  İlamlı ve İlamsız icra ve iflas yoluyla takibi

– Kambiyo senetleri (çek,senet,poliçe) ile ilgili alacakların icra ve iflas yoluyla takibi

 -Rehnin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibi

-Alacaklılar ile uzlaşma amacıyla görüşmeler yapmak

-Müvekkiller  aleyhine açılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için hukuki yardımda bulunmak

 -İhtiyati  Haciz

– İflas yoluyla takip ,İflas ve iflasın ertelenmesi davaları

-İstirdat ve Menfi Tespit Davalarının takibi

– Tahliye, itirazın kaldırılması, istihkak, ihalenin feshi, kıymet takdirine itiraz, haczedilemezlik itirazı ve diğer icra hukuk davaları

– Taahhüdü ihlal, Karşılıksız çek keşide etmek ,ticareti terk, malvarlığının kötü niyetli olarak azaltılması ve diğer icra ceza davaları

– Hacizli menkul ve gayrimenkul satışları