İdare Hukuku

Ülkemizde, devletin vatandaşın mağduriyetine sebep olan işlem ve eylemlerine karşı idare  mahkemeleri nezdinde dava açmak suretiyle hak aradığımız hukuk dalına idare hukuk diyoruz.Bu kapsamda idari işlemin iptali ve tam yargı davası olmak üzere sadece iki dava çeşidi bulunmaktadır.İdari işlemin iptali davası ile sadece  tarafımızın mağduriyetine sebep olan işlemin iptalini talep etmekteyiz. Tam yargı davası ile ise idarenin yapmış olduğu yanlış işlem nedeniyle uğramış olduğumuz maddi ve manevi zararı talep edebilmekteyiz.

Devletin merkez ve taşra teşkilatındaki tüm organları ile yerel yönetimler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, meslek kuruluşları vb kurumlar idari davalarda davalı sıfatına sahip tüzel kişilerdir.

Bu iki dava türünde de idareye başvurumuzun cevabının tarafımıza tebliğ edildiği günden itibaren 60 günlük dava açma süresi bulunmaktadır. İdarenin yapmış olduğumuz başvurumuza hiç cevap vermemesi halinde ise zımnen başvurumuzu reddettiği kabul edilir. Bu durumda da başvurumuzun idareye tebliğ edildiği günden itibaren 60 gün içinde davamızı açmamız gerekmektedir.