İş Hukuku Arabuluculuk

Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Uygulanabilen  İş Davaları Hangileri?

İş Mahkemeleri kanunu 3/1 Maddesi “ Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.”

İş davaları denince akla hemen işçi alacakları gelir oysaki iş davalarının konusunu, hem işçi hem işveren alacakları ve talepleri oluşturur. Yukarıdaki maddeden de anlaşılacağı üzere;

1) İşçi alacak ve tazminatları

2) İşveren alacak ve tazminatları

3) İşçinin işe iade taleplerinde, arabulucuya başvurma dava ön koşuludur.

Başvuru Süreleri Nasıl?

Arabulucuya başvuru süresi dava zamanaşımı ile aynıdır. Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürelerde zamanaşımı durur ve süreler işlemez.

İşe iade davaları ve alacak ve tazminat davalarında süreler farklı olduğu için, başvurucunun bu süreleri kaçırmamaya dikkat etmesi gerekmektedir.

İşe iade davalarında iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği yada gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile FESİH BİLDİRİMİNDEN İTİBAREN bir ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurmak zorundadır. Birçok dava arabuluculuğa süresinde başvurulmamış olması sebebiyle usulden reddedilmektedir. Maalesef işçiler fesih bildiriminin yapıldığı tarihten değil işten çıkarıldığı tarihten itibaren bir aylık süreyi hesaplayarak hak kaybına uğramaktadır.

Arabulucuda anlaşılmaması halinde de son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 2 hafta içinde iş mahkemesinde davanın açılması gerekmektedir.

Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması durumunda davanın usulden reddine karar verilir. Bu red kararının tebliğinden itibaren 2 hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.

Dava Şartı Arabuluculuk Uygulanmayan İş Davaları?

İş Mahkemeleri Kanunu Madde 3/3 Maddesi’ ne göre

1) İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,

2) İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan tespit, itiraz ve rücu davalarında dava şartı arabuluculuğa istisna getirilmiştir.

Fakat taraflar isterse bu davalarda da, ihtiyari olarak arabulucuya başvurabilir. Bu dava türü de arabuluculuğa elverişlidir.

Arabulucunun Yetkisi?

Başvuru, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna yapılır. Taraflar karşılıklı olarak arabuluculuk listesinden bir arabulucu konusunda anlaşmış iseler bu arabulucu görevlendirilir. Fakat böyle bir anlaşma yok ise, Arabuluculuk Bürosu tarafından, Listeye kayıtlı bir arabulucu tayin edilir.

Arabulucunun Yetkisine İtiraz Nasıl Yapılır?

Arabulucunun yetkisine ilişkin bir itiraz var ise en geç arabuluculuk ilk toplantısında ileri sürülmelidir. Bu itiraz üzerine arabulucu dosyayı derhal yetkili Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmek üzere, arabuluculuk bürosuna teslim eder. Sulh Hukuk Mahkemesi bu itirazı bir hafta içinde sonuçlandırıp Büroya teslim eder. İtirazın reddedilmesi halinde ilk arabulucu tekrar görevlendirilir. İtirazın kabulü halinde yetkili arabulucuya bir hafta içinde başvuru yapılabilir.

Arabulucu Yapılan Başvuruyu Hangi Sürede Sonuçlandırmalıdır?

Arabulucu yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içerisinde sonuçlandırmalıdır. Bu süre arabulucu tarafından zorunlu hallerde bir hafta uzatılabilir.