İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI MEVZUATINDA İŞYERLERİNE UYGULANAN YAPTIRIMLAR

İşyerlerine bir çok farklı Kanuna istinaden farklı yaptırımlar uygulanabilmektedir. Örneğin Çevre Kanunu uyarınca işyeri sahiplerine idari para cezası verilebilir. Aynı zamanda işyerinin faaliyetten menine karar verilebilir. Benzer şekilde İmar Kanunu uyarınca para cezası verilmesi ya da yapının yıkılması söz konusu olabilir. Bu şekilde uygulanan yaptırımlar işyeri açma ve çalışma ruhsatları konusuyla ilgisiz olabileceği gibi ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair mevzuatın da uygulanmasını gerektirebilir.

3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun  Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne  Dair Kanun ile anılan Kanuna istinaden çıkartılan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayanlar ile aykırı faaliyet yürütenler hakkında bazı yaptırımların uygulanması öngörülmüştür.

3572 sayılı Kanunun 6. maddesine göre,  ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde, 4 üncü maddede belirtilen yönetmelikte öngörülen kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde; verilmiş olan ruhsat, ilgili mevzuattaki hükümler çerçevesinde yetkili merci veya mülki idare amirince iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında ayrıca işlem yapılır.

Bu yaptırımlar; işyeri ruhsatının iptal edilmesi, işyerinin faaliyetten men edilmesi ve idari para cezası verilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

  1. RUHSAT İPTALİ;

1- Ruhsatın Yenilenmesi ve İntibak (Yönetmelik 8. Madde)    

Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren onbeş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.

2- Denetim Sırasında Beyana Aykırılığın Tespit Edilmesi (Yönetmelik 13. Madde)

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilir.

Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır. Ayrıca ilgililerin yalan, yanlış ve yanıltıcı beyanı varsa haklarında kanunî işlem yapılır.

3- 2. ve 3. Sınıf GSMde Aykırılığın Tespiti Halinde (Yönetmelik 23. Madde)

İkinci ve üçüncü sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen gayrisıhhi işyerleri, yetkili idare tarafından bir ay içinde kontrol edilir. Bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde, ilgili, çalışma ruhsatı almış sayılır ve kontrol görevini süresinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında yetkili idareler tarafından yasal hükümler uygulanır.

Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde, ikinci fıkrada belirtilen kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde, işyerine bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilir.

Verilen süre içinde noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde verilmiş olan ruhsat, yetkili idare tarafından iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında ruhsat vermeye yetkili idareler tarafından ayrıca yasal işlem yapılır.

4- 1. sınıf GSM de Sorumlu Müdür (Yönetmelik 25. Madde)

Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde, ruhsat başvurusu sırasında beyan edilen sorumlu müdür sözleşmesinin işyerinde bulundurulması zorunludur. Yetkili idareler tarafından yapılacak denetimlerde sorumlu müdür sözleşmesinin işyerinde bulunmaması veya bu sözleşmeyle ilgili hatalı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde onbeş gün içinde bu eksikliğin giderilmesi istenir.

Bu süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi hâlinde bu işyerleri hakkında işyeri ruhsatının iptaline ilişkin hükümler uygulanır. Ruhsat başvurusunda bu sözleşmeyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen işyeri sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulur.

5- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Mesul Müdür (Yönetmelik 35. Madde)

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, ruhsat başvurusu sırasında mes’ul müdürün adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve mes’ul müdür sözleşme tarihinin beyanı yeterlidir. Yetkili idareler tarafından yapılacak denetimlerde mes’ul müdür sözleşmesinin işyerinde bulunmaması veya bu sözleşmeyle ilgili hatalı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde onbeş gün içinde bu eksikliğin giderilmesi istenir.

Bu süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi hâlinde bu işyerleri hakkında işyeri ruhsatının iptaline ilişkin hükümler uygulanır. Ruhsat başvurusunda mes’ul müdür sözleşmesiyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen işyeri sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulur.

6-Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin İşletme İzinlerinin İptali (Yönetmelik 42. Madde)

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı mahallin en büyük mülkî idare amirinin bildirimi üzerine yetkili idareler tarafından beş işgünü içinde iptal edilir.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre verilen belgelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iptali halinde iptal işlemine ilişkin karar en geç yedi gün içinde yetkili idareye bildirilir.

GÜNCEL MAKALELER

İzmir Avukat Ünlü Hukuk Bürosu