Riskli Alan Tespit Usulü

Riskli alan belirlenmesi için alanda taşınmaz maliki olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, riskli alan belirlenmesine ilişkin bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosya ile birlikte bakanlık veya idareye başvuruda bulunabilir.

Önceki makalede belirttiğimiz idareler de riskli alan belirlenmesi için riskli alan belirlenmesine ilişkin bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosya ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulunabilirler.

Başvuru üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dosyayı inceleyip uygun gördüğü başvuruları karar verilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderir. Uygun görmediği talepleri ise reddeder.

Cumhurbaşkanlığı tarafından riskli alan olarak tespiti uygun görülen alanlar için riskli alan kararı alınır ve bu karar mahallinde ilan edilir.

Riskli Alan Tespit Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

 Zemin yapısı nedeniyle riskli alan tespitlerinde;

a) Alanın, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına dair teknik raporu,

b) Alan sınırları içerisinde 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna göre afete maruz bölge olarak kararlaştırılan alan olup olmadığına dair bilgi ve belgeyi,

c) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı sınırlandırma haritasını, varsa uygulama imar planını,

ç) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini,

d) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını,

e) Zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek istenilmesi halinde yerbilimsel etüd raporunu,

f) Bu fıkra uyarınca belirlenecek riskli alanlar için Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esasların EK-A bölümüne göre hazırlanan analiz ve raporu,

g) Alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgeleri,

 Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde riskli alan belirlenirken;

 (a) alanda bulunan yapıların ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi bilgileri

(b) imar mevzuatına uygunluk durumlarını gösteren bilgileri ihtiva eden Ek-4’te yer alan Yapı Değerlendirme Formunun doldurulması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir