Riskli Alan Tespitinin İptali İçin Dava Açılması

Riskli Alan tespiti idari bir işlem olması nedeniyle, iptali istemiyle açılacak olan davalarda idari yargı Mercileri yetkili ve görevli yargı yeri olacaktır. 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 24/1-a maddesi uyarınca Riskli alan tespit kararı Cumhurbaşkanı kararı olması nedeniyle iptali istemiyle açılacak olan davalarda yetkili ve görevli yargı mercii Danıştay’ın ilgili dairesi olacaktır.

  Riskli alan tespitinin iptali istemiyle açılacak davalarda dava açma süresi 30 gündür. Bu süre ilgililere tebliğ edildiği takdirde tebliğ tarihini izleyen günden itibaren başlayacaktır. Tebliğ edilmeyip mahallinde ilan usulüyle duyurulması halinde ilgililerin bu karardan haberdar oldukları yani öğrenme tarihinden itibaren dava açma süresi işlemeye başlayacaktır.

2577 sayılıİdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/A-1-b maddesi uyarınca 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca alınan Cumhurbaşkanı kararlarının iptali istemiyle açılacak davalarda ivedi yargılama usulü uygulanacaktır. İvedi yargılama usulünde:

a) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11 inci maddesi hükümleri uygulanmaz. İdareye yapılacak başvuru dava açma süresini durdurmayacağından zımni ret süresinin beklenmesi dava açma süresinin kaçırılmasına neden olabilecektir. Kanunla ilk inceleme, cevap ve temyiz süreleri kısaltılarak davanın en kısa sürede karara bağlanması amaçlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir