Miras Hukuku

Gerçek kisinin ölümü veya gaipligine karar verilmesi durumunda, ölenin malvarlığının kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edecegini düzenleyen hukuk kurallarının yer aldığı  hukuk dalıdır.

-Vasiyetnamenin açılması : Ölen ardında bir vasiyetname bırakmış ise öldüğü yer sulh hukuk mahkemesinde, vasiyetname, vasiyetnameyi yaptığı noter kanalıyla getirtilerek Sulh hukuk hakimi tarafından açılır ve ilgililere bilgi verilir.

-Tereke davaları :Öncelikle bu dava ile ölenin tüm ülkedeki taşınır ve taşınmaz mal varlığı tespit edilerek, mal varlığının suistimal edilmemesi için menkul ve gayrımenkul tüm malvarlığı üzerine tedbir konması ve  gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

Ölenin, Türkiye sınırları içerisindeki taşınmazları, araçları,bankada bulunan mevduatları ve benzeri tüm malvarlığı mahkeme kanalıyla tespit edilip karara bağlanır.

Dikkat, vasiyetnameyi iptal ettirmek istiyorsanız veya hakkınızın zarara uğradığını düşünüyorsanız 1 yıl içinde vasiyetnamenin iptali veya tenkis davasını açmalısınız. Açmadığınız takdirde karşı tarafın zamanaşımı itirazı üzerine bir daha bu davaları açarak hakkınızı aramanız imkansız hale gelecektir!!!

– Vasiyetnamenin iptali:

MADDE 559.- İptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyiniyetli davalılara karşı on yıl, iyiniyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer.

Hükümsüzlük, def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.

– Tenkis davalari:

Madde 571 – Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer.


Bir tasarrufun iptali bir öncekinin yürürlüğe girmesini sağlarsa, süreler iptal kararının kesinleşmesi tarihinde işlemeye başlar.


Tenkis iddiası, def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.

– Vasiyetname, miras sözlesmeleri, mirastan feragat ve miras taksim sözlesmeleri

– Mirasçılık belgesi alınmasi (veraset ilamı)

– Mirasın reddi davaları

Murisin vefatı tarihinden itibaren 3 ay içinde açılmalıdır. Açılmadığı takdirde bir daha mirası reddetme imkanı bulunmamaktadır.

– Miras sebebiyle istihkak davası

– Mirasın taksimi ve miras ortaklığının giderilmesi davaları:

Terekenin tespiti halinde iştirak halinde mülkiyette bulunan malvarlığının mirasçılık belgesindeki mirasçıların oranlarına göre aynen veya satış yoluyla paranın paylaştırılması yoluyla mirasçıların paylarına düşen meblağı  aldıkları davadır.  

– Mirasçıların menfaatlerine uygun şekilde miras hissesinin temliki sözlesmelerinin hazırlanmasi

2009 da Miras Payının 107 Bin TL. sı Vergi dışı …

2009 yılında uygulanacak veraset ve intikal vergisi istisna tutarları ile vergi tarifesi dilimleri yüzde 12 oranında artırıldı.


Ölüm halinde, eş ve çocuklara intikal eden miras nedeniyle eşe ve çocukların her birine tanınan istisna tutarı 2009 yılı için 107 bin 604 TL oldu. Miras payının 107 bin 604 TL’si üzerinden veraset ve intikal vergisi ödenmeyecek.


Örneğin, 2009 yılında ölen Ahmet Bey’in eşi ve iki çocuğuna 150 bin TL değerinde bir ev, 30 bin TL değerinde bir otomobil, 50 bin TL banka mevduatı ve 50 bin TL Hazine bonosu olmak üzere toplam 280 bin TL miras kalması durumunda, mirasın 2/8’i (70 bin TL’si) eşine, 3/8’i (105 bin TL si) bir çocuğuna, 3/8’i (105 bin YTL’si) diğer çocuğuna intikal edecek. Mirasçılar (eş ve çocuklar) veraset ve intikal vergisi beyannamesi verecek olmakla birlikte, paylarına düşen miras hisseleri istisna tutarının altında kalacağı için, veraset ve intikal vergisi ödemeyecekler.


ÇOCUKSUZ EŞ VE EVLATLIK
107 bin 604 TL’lik istisnadan evlatlıklar da aynen öz çocuklar gibi yararlanıyor. Ölen kişinin füruğ (çocuğu veya torunu) olmaması halinde, sağ kalan eşe isabet eden miras hissesinin 215 bin 336 TL si vergiye tabi olmayacak.


EŞE VE ÇOCUĞA VERİLEN HEDİYE
2009 yılında eşe, çocuğa, anneye, babaya ya da bir başka kişiye yapılan bağış veya verilen hediyenin 2 bin 481 TL’si veraset ve intikal vergisinden müstesna tutulacak.
Para veya mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin de 2 bin 481 TL’si veraset ve intikal vergisinden müstesna olacak.


VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Veraset ve intikal vergisi tarifesinde yer alan matrah dilimleri de yüzde 12 oranında artırılmış olup, 2009 yılı tarifesi Tabloda verilmiştir.
İstisna tutarını aşan miras payı üzerinden yüzde 1’den başlayıp yüzde 3, 5, 7 olarak artan ve en son yüzde 10’a ulaşabilen oranda veraset ve intikal vergisi ödenecek.


Mirasçıların vergisi
Her mirasçı için istisna tutarı düşüldükten sonra kalan miras payının 160 bin TL ye kadar olan kısmı için yüzde 1, sonra gelen 350 bin TL için yüzde 3, sonra gelen 760 bin TL için yüzde 5, sonra gelen 1 milyon 500 bin TL için yüzde 7, 2 milyon 770 bin TL’yi aşan kısım için yüzde 10 oranında veraset ve intikal vergisi ödenecek.


Bağış ve hediyenin vergisi
İvazsız intikal olarak adlandırılan eşe, çocuğa, anneye ya da babaya yapılan; ev, otomobil gibi bağışların veraset ve intikal vergisi, tarifenin ivazsız intikallere ilişkin vergi oranlarının yarısı uygulanarak hesaplanacak.


Buna göre, yapılan bağışın 2 bin 481 TL lik istisna tutarını aşan kısmı, yüzde 5’den başlayıp, yüzde 15’e ulaşan oranlarda veraset ve intikal vergisine tabi tutulacak.
Bunlar dışındaki kişilere yapılan bağışların veraset ve intikal vergisi oranları ise yüzde 10 dan başlıyor ve yüzde 30’a kadar ulaşıyor.


BANKADAKİ MEVDUAT
Ölen kişinin banka hesaplarındaki paranın mirasçılara ödenebilmesi için bankadaki paranın mirasçılar tarafından vergi dairesine beyan edilmesi ve vergi dairesinden veraset ve intikal vergisinin ödenmiş olduğuna ilişkin alınacak tasdiknamenin, bankaya ibraz edilmesi gerekiyor.


Ancak banka, yüzde 5 vergi karşılığı kesintisi yaparak, tasdikname ibraz etmeyen mirasçılara parayı ödeyebilir. Mirasçılar da kesilen bu vergiyi, ilerde ödeyecekleri veraset ve intikal vergisinden mahsup ettirebilirler.


BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI VE ÖDEME
Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin, ölüm tarihinden itibaren;
Ölenin ve mirasçıların Türkiye’de veya aynı yabancı ülkede bulunması halinde dört ay, Ölenin veya mirasçıların yabancı ülkede bulunması halinde altı ay, Ölenin ve mirasçıların bulunduğu yabancı ülkenin farklı olması halinde sekiz ay içinde verilmesi gerekiyor.


Mirasçılar adına ayrı ayrı tahakkuk ettirilecek veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda, her yılın mayıs ve ekim aylarında olmak üzere, toplam altı taksitte ödeniyor.