Mülkiyet hakkına imar planı ile hukuki el atmalarda son nokta

“Anayasa mahkemesi;İtiraza konu kanun maddesinde, imar uygulamalarıyla öne sürülen kısıtlılık hali için verilen beş yıllık sürenin maddenin yürürlük tarihinden itibaren yeniden başlaması hüküm altına alınmaktadır. Başka bir ifadeyle mülkiyet hakkından dilediği gibi tasarruf edebilmesi ve yararlanabilmesi kısıtlanan malikin kamulaştırma bedeline kavuşabilmesi veya söz konusu kısıtlılık halinin kaldırılarak mülkiyet hakkından yararlanabilmesi için geçmesi gereken beş yıllık sürenin yeniden başlaması söz konusu olmaktadır. Kanun koyucu bu süre nedeniyle malikin uğradığı zararları telafi etmeye veya gidermeye yönelik herhangi bir düzenleme ise getirmemiştir. Üstelik bu kısıtlılık nedeniyle açılacak davalarda taşınmazı kullanamamaktan doğan zararların tazminine yönelik bir düzenleme mevcut olmadığı gibi itiraz konusu kural, yürürlük tarihinden önceki kısıtlılık sürelerinin de dikkate alınmamasına yol açmaktadır. Bu durum ise malike aşırı bir külfet yüklemekte ve kamu yararı ile malikin mülkiyet hakkı arasında gözetilmesi gerek adil dengeyi malik aleyhine bozmaktadır” demiş ve Geçici 11.Maddeyi Anayasa’nın Mülkiyet Hakkını tanımlayan 35. ve Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması konusundaki 13.Maddelerine aykırı olması sebebiyle iptal etmiştir.

2010 yılında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı ile Adli Yargı ile başlayan ve 2012 yılında Uyuşmazlık Mahkemesi kararı ile İdari Yargı süreci ile devam eden, 2013 yılında çıkarılan Torba Kanun ile uzlaşma zorunluluğu getirilen ve son olarak da 2016 yılında çıkarılan bir başka Torba Kanunu 5 yıllık ertelemeye tabi tutulan ve uzun bir yolculuk geçiren Hukuki El Atma Davalarında böylece Anayasa Mahkemesi İPTAL kararı ile süreç tamamlanmıştır. Artık hukuki el atma konusu oluşturan, düzenleme ortaklık payı dışında kalan ve kamu hizmetine ayrılarak kamulaştırılmayan taşınmazlar için uygulama imar planı yapılmasından sonra 5 yıllık süre içerisinde imar uygulaması yapılmadığı takdirde idareye uzlaşma talepli olarak başvurma zorunluluğu ve 6 aylık bu sürenin bitiminden itibaren de 3 aylık hak düşürücü sürede dava açma zorunluluğu kesinleşmiş yine bu konuda 5 yıl süre ile dava açılamayacağına yönelik Geçici 11.Madde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

GÜNCEL MAKALELER

İzmir Avukat Ünlü Hukuk Bürosu