YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNİMİ:

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’ de gayrimenkul edinmesi 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi’nde düzenlenmiştir. Bu maddede belirtilen şartlar altında yabancı uyruklu gerçek kişiler karşılıklılık şartı aranmaksızın taşınmaz mal edinme hakkına sahiptirler.

ŞARTLARI:

  1. Kişi Bakımından Sınırlama         :Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler.
  • Alan Bakımından Sınırlama       :Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez. Cumhurbaşkanı kişi başına ülke genelinde edinilebilecek miktarı iki katına kadar artırmaya yetkilidir.
  • Konum Bakımından Sınırlama  :Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimi için 2565 sayılı kanun uyarınca askeri makamlardan izin almaları gerekir. Satın alınacak taşınmaz askeri yasak bölge veya güvenlik bölgesi ise izin verilmez.
  • Gerekli Hallerde Sınırlama        :Cumhurbaşkanı  tarafından, ülke menfaatlerinin gerektiği hallerde yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimleri; ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüzölçüm ve miktar olarak belirlenebilir, sınırlandırabilir, kısmen veya tamamen durdurabilir veya yasaklayabilir.

PROJE TAKİBİ:

Yabancı uyruklu gerçek kişiler satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır. İlgili Bakanlıkça başlama ve bitirilme süresi belirlenerek onaylanan proje tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne gönderilir. Onaylanan projenin süresi içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ilgili Bakanlıkça takip edilir.

AYKIRILIK TESPİTİ    :

Bu madde hükümlerine aykırı olarak edinilen, edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen, süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyenler ile bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki sınırlamalar dışında miras yoluyla edinilen taşınmazlar ve sınırlı ayni haklar, Maliye Bakanlığınca verilecek bir yılı geçmeyen süre içinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir.