YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMASI :

Türkiye’de uluslararası yatırımcılar, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen tüm şirket türlerini kurabilmektedir. Türkiye’nin 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, eşit muamele ilkesine dayalı olup uluslararası yatırımcıların yerel yatırımcılar ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmasına olanak tanımaktadır.

Türk kanunlarına göre yabancı yatırımcı, Türk vatandaşı olmayan, Türk uyruklu olmasına rağmen Türkiye’de ikamet etmeyen gerçek kişiler, ve yabancı ülkede kurulu tüzel kişilerdir.

Buradan anlaşıldığı üzere yabancı ortaklı şirket kuruluşu kapsamında olan kişiler Türkiye’de yabancı ortak olarak şirket kurabilirler.

ŞARTLARI:

Yabancıların Türkiye’de şirket kurması için bir şart bulunmamaktadır. Türkiye’de yabancı gerçek ve tüzel kişiler rahatlıkla şirket kurabilir ve ticari faaliyette bulunabilirler. 4875 sayılı kanun ile yabancıların faaliyetlerinde uyacağı kurallar düzenlenmiştir.

Yabancı ortaklı da olsa, Türk ortaklı da olsa şirketlerin bütünü Türkiye’de aynı vergi kanunlarına tabidir.

Son çıkan kanunlarla birlikte yabancı sermayeli şirketlerde tek fark ek belgeler ve bildirimlerdir. Yani yabancı sermayeli şirketlerin ortaklık yapısında bulunan yabancı yatırımcıların yaptığı hareketler detaylıca izlenmektedir.

YÖNETİMİ:

Türkiye’de kurulan Limited şirketlerde ortaklardan en az bir müdür, Anonim şirketlerde ise en az bir temsilci bulunması gerekir. Şirketlerde müdür/temsilci olan yabancı kişiler için çalışma izni bulunması gerekmektedir. Müdür/temsilci Türk vatandaşı ise gerek yoktur.

KURULUŞ İŞLEMLERİ:

Öncelikli olarak her tip şirket kuruluşu için şirketin unvanı, faaliyet konusunun kapsamı, merkezi, müdür/temsilcinin kim olacağı, sermaye ve paylar netleştirilmelidir. Şirketin sermayesi faaliyeti ile orantılı olmalıdır. Kuruluşu yapılacak firmanın ortaklarının, normal şirket kuruluşuna ek olarak hazırlaması gereken başkaca evraklar da bulunmaktadır. Bu evrakların yabancı uyruklu ortaklar tarafından şirket kuruluşundan önce temin edilmesi gerekmektedir.

Yabancı yatırımcılar için daha önce aranan ön izin şartı ve yabancı ortak başına asgari 50.000 Dolar sermayenin Türkiye’ye getirilmesi şartı kaldırılmıştır. Yeni düzenleme ile yabancı yatırımcılara yerli yatırımcılarla aynı hak ve imkanlar tanınarak, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen tüm şirket türlerinin kurulmasına imkan tanınmıştır.

Yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile bu ülkelerde yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’de kurulacak olan bir tüzel kişiliğe veya kurulu tüzel kişi ortaklığa, yabancıkişilerin sermaye getirmek suretiyle ortak olarak katılmaları Kanun’da da açıkca belirtildiğiüzere serbest olup, yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kâr,temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında

ödenecek meblağlar ile dış kredi ana para ve faiz ödemelerini, bankalar veya özel finanskurumları aracılığıyla yurt dışına aktarılması da serbest bırakılmıştır.

Kanun ile getirilen eşit işlem ilkesi gereği yabancı yatırım ile kurulacak olan şirketler TürkTicaret Kanunu’nda düzenlenen şirketler ile Borçlar Kanunu’nda düzenlenen adi şirketlereilişkin hükümlere tabi olacaklardır. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi uyarıncaortaklıklar, Kolektif Şirket, Komandit Şirket, Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatifolarak belirtilmiştir. Kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylarabölünmüş komandit şirket sermaye şirketleri olarak sınıflandırılmıştır.

*Kuruluş işlemlerinde yabancı uyruklu gerçek kişiler için,Türk ortaklar için istenen evraklara ek olarak aşağıdaki evraklar da gereklidir.

  • Vergi kimlik numarası
  • İkamet izni varsa, ikamet izninin noter onaylı sureti
  • Noter onaylı pasaport tercümesi

*Kuruluş işlemlerinde yabancı tüzel kişiler için, Türk ortaklar için istenen evraklara ek olarak

aşağıdaki evraklarda istenir.

  • Merkez şirketin ticaret sicil belgesi
  • Merkez şirketin kuruluş için hazırlayacağı genel kurul kararı
  • Vergi kimlik numarası
  • Vekaletname

Evrakların apostil onaylı ve noter onaylı Türkçe tercümesi olması gerekmektedir.